1. Misje Swięte 2020

2. Msze Św. z ok. pogrzebu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nabożeństwa

Mar 13 2020

WAŻNE OGŁOSZENIE - Niedziela 15-03-2020

W związku z wymogami stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i w oparciu o Dekret Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża, (poniżej ogłoszenia) w najbliższą niedzielę liturgia będzie wyglądała następująco:

Msze Św. będą o godz:

7:00;   8:00;   9:00;  10:00;  11:00;   16:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: po Mszy o11:00 do godz: 16:00

Sakrament pokuty – w miarę możliwości kapłanów podczas każdej Mszy Św.

Aby umożliwić wymianę wiernych pomiędzy Mszami liturgia będzie uboższa niż zwykle w niedziele.

Jeśli na daną mszę Św. przyjdzie więcej niż 50 osób – będą kierowane na inne miejsce odprawiania Mszy Św. tak aby grupy nie przekraczały 50 osób. Inne miejsca gdzie będzie można uczestniczyć w Mszy Św. to: Sala katechetyczna na plebanii, oddzielona od kościoła Kaplica Miłosierdzia Bożego oraz przy kaplicy Dźwigniewskich.

Strażacy OSP Korzenna będą pełnili funkcje porządkowe kierując wiernych w odpowiednie miejsca i trzeba się podporządkować ich poleceniom.

Ponieważ nie możemy prowadzić wspólnie Godzinek,  Drogi Krzyżowej, ani Gorzkich Żali dlatego zapraszam na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu. Liczba adorujących też nie może przekraczać 50 osób dlatego proponuję skorzystać z harmonogramu poniżej.

Ponieważ wodę świeconą można używać tylko we własnych kropielnicach, na początku liturgii będzie aspersja (akt pokuty z pokropieniem wodą święconą). Zachęcam aby z każdego domu przynieść w butelce lub słoiku własną wodę z kranu. Do aspersji będziemy poświęcać świeżą wodę do pokropienia i wtedy celebrans poświęci wodę we wszystkich naczyniach przyniesionych do kościoła i każdy w domu będzie miał wodę świeconą.

Porządek adoracji Najświętszego Sakramentu:

11:45 – 12:30      Domy nad plebanią, Potoki, Pogwizdów

12:30 – 13:00      Łysa Góra, Świegocin, Podtrzycierz

13:00 – 13:30      Przylasek, Korzenna  Wschodnia, Korzenna Zachodnia

13:30 – 14:00      Wodomistrzówka, Korzenna Osiedle, Teluszowa

14:30 – 15:00      Niecew Góra, Podniecew, Poręby Jasionki

15:30 – 16:00      Łyczana Podtrzycierz, Łyczana Granice, Łyczana  południowa, Łyczana Północna

 

Dekret Biskupa Tarnowskiego

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

14 marca 2020 roku

 

 

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

 

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

 

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

 

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

 

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

 

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

 

6.  Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

 

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

 

8.  Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

 

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

 

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

 

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

 

 

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Tarnów, 14 marca 2020 r.